Pers

Persbericht Lanceer event IDE

Nieuwe businessopportuniteiten door krachtenbundeling in de creatieve economie

IDE : SCHAKEL TUSSEN BEDRIJFSLEVEN, DESIGNERS EN EXPERTS

Hasselt – Op maandag 9 december vindt de officiële lancering van IDE – Designing our Future

plaats in de oude gevangenis in Hasselt. IDE, Innovatie & Design Euregio, is het aanspreekpunt voor al wie door middel van innoverende projecten de creatieve economie in Limburg en de Euregio wil versterken.

De voorbije jaren zijn er in Limburg door verschillende actoren grote inspanningen geleverd voor de ontwikkeling van de creatieve economie. De partners – de provincie Limburg, de steden Hasselt en Genk en de kennisinstellingen UHasselt, PXL en KHLim, hebben besloten om voortaan de krachten te bundelen zodat niet alleen afstemming en synergiën kunnen worden ontwikkeld maar ook de ontwikkeling van de Limburgse creatieve economie kan worden versneld. IDE is opgericht als een nieuw platform dat uitvoering moet geven aan de gecoördineerde aanpak. Vanuit dit nieuw platform zullen bedrijven worden gestimuleerd om via design te innoveren. Op die manier zal Limburg zich voorbereiden op het ondernemerschap van de toekomst.

IDE, Innovatie & Design Euregio brengt designers, bedrijven en onderzoekers samen in designinnovatietrajecten die vanuit ontwerpend onderzoek leiden tot nieuwe businessopportuniteiten die resulteren in nieuwe, waardevolle producten en diensten waarbij de gebruiker centraal staat en tegelijkertijd duurzaam, gebruiksvriendelijk, competitief en aantrekkelijk zijn.

IDE maakt als regionale hub deel uit van de overkoepelende structuur Design Platform Vlaanderen. Limburg kan hierbij rekenen op een sterke inhoudelijk een financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Elke euro die de provinciale partners op tafel leggen wordt door de Vlaamse overheid verdubbeld.

DESIGN HUB LIMBURG WORDT IDE

De aandacht voor creatief ondernemerschap is niet nieuw. De voorbije jaren zijn in onze provincie belangrijke stappen gezet in de stimulering en ontwikkeling van de creatieve economie. Vooral met de inzet van de beschikbare Europese subsidies zijn diverse projecten gerealiseerd. Ik verwijs hier naar de talrijke onderzoeksprojecten van de kennisinstellingen, de bedrijfsgerichte projecten gericht op economische meerwaardecreatie en businessdevelopment met o.m. het succesvolle doelstelling 2-project Humin van de stad Genk, de investeringen in C-mine, de uitbouw van de MAD-faculty van PXL en KHLim, de provinciale ondersteuning van jong creatief talent via Stroominvest,…

Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Om de werking van de verschillende actoren te verbinden hebben wij vorig jaar het platform Design Hub Limburg opgericht. Met de partners, m.n. de steden Hasselt en Genk en de Limburgse kennisinstellingen, hebben wij de missie en de strategische aanpak van dit platform verder uitgewerkt. Wij zijn bijzonder verheugd dat wij vandaag IDE kunnen lanceren. IDE wil designinnovatie bij het Limburgse bedrijfsleven stimuleren en zal vanuit een bedrijfsgerichte invalshoek de juiste match tussen bedrijven, designers, onderwijs en onderzoek realiseren. Bedoeling is alleszins economische meerwaarde te genereren. De beoogde match moet steeds leiden tot valoriseerbare producten en/of diensten. Op die manier stimuleert IDE het ondernemerschap van de toekomst en levert het nieuwe platform een bijdrage aan de Limburgse ambitie tot slimme specialisatie en onderscheidend vermogen van het bedrijfsleven. Hierdoor zullen de Limburgse ondernemingen sterker op de internationale markt staan.”

IDE OP HET KRUISPUNT TUSSEN ECONOMIE, CULTUUR, CREATIVITEIT EN DESIGN

IDE focust zich op drie domeinen: maakindustrie, mode en accessoires en zorg en wil vooral crossectorale co-creatie stimuleren.

• ● Maakindustrie: Transitie van traditionele maakindutrie naar innovatieve kennis- en maakindustrie.

• ● Mode & accessoires: innovatie in mode en mode als middel om te innoveren in andere sectoren, versterken van de modebusiness.

• ● Zorgeconomie: designinnovatie op een ruimtelijk niveau of op het niveau van producten binnen zorg.

Gedeputeerde van cultuur Igor Philtjens: “Met IDE willen we eigenlijk design vanaf het begin van het innovatietraject betrekken. Er is immers veel creatief talent in Limburg aanwezig. Binnen IDE krijgen deze talenten kansen om als creatief expert ingezet te worden in andere sectoren. Creativiteit en economische inzichten worden hier aan elkaar gekoppeld. Op die manier kunnen ontwerpers ook leven van hun passie en met hun creativiteit onze provincie versterken. Vanuit de provincie Limburg zetten we al jaren in op het begeleiden en ondersteunen van jong artistiek talent. Dit onder meer met projecten zoals Toegepast, Stroom, Marked. Vorige week hebben wij nog de zeven talentvolle ontwerpers bekend gemaakt die in het project Marked zullen worden begeleid van ontwerp tot marktintroductie. Zeker in economisch mindere tijden moet je in talent blijven investeren. Zij moeten de vraagstukken van morgen oplossen. ”

PARTNERS LEVEREN STERK BOUWSTENEN VOOR IDE

Ook de stad Genk hecht veel belang aan het stimuleren van creatieve economie in de provincie. Burgemeester Wim Dries legt uit: “Als derde industriestad van Vlaanderen is de transitie naar een innovatie- en kennisgedreven economie zeer belangrijk. Genk zet dan ook sterk in op creatieve economie,denk maar aan C-mine en C-mine Crib. Het stadsbestuur heeft op C-mine een creatieve cluster ontwikkeld met verschillende componenten: de MAD-faculty als kennisinstelling die inzet op opleiding en onderzoek, C-mine creatieve bedrijvigheid met diverse invalshoeken, C-mine cultuurcentrum als artistiek creatie en presentatie platform, C-mine recreatie dat ge.nt is op creativiteit in combinatie met industrieel erfgoed, … Het stadsbestuur ondersteunt de interactie tussen de onderdelen van deze cluster. C-mine Crib profileert zich als een centrum voor creatieve bedrijfsinnovatie en beschikt over ruimtes in diverse formules voor de huisvesting van bedrijven en organisaties die creatief ondernemerschap ondersteunen, co-workingspace,

een creativity loft, demo-ruimte, vergaderzalen,…”

De stad Hasselt kan dan weer rekenen op een sterke positie op het vlak van mode. Burgemeester Hilde Claes: “Om te innoveren door middel van design heb je ontwerptalent nodig en in het domein mode is dit in overvloed aanwezig. IDE kan bij een innovatie traject de juiste verbinding maken tussen Limburgs ontwerptalent en Limburgse bedrijven en mode kan ook ingezet worden als middel om te innoveren binnen andere sectoren. Naast de economische return van de bedrijfstrajecten, zal de komst van een mode incubator voor mode-en accessoire ontwerpers in Hasselt en een vervolgopleiding in mode en accessoires aan de PXL, een economische impact teweegbrengen. Deze incubator zal fungeren als laboratorium en een dynamiek veroorzaken bij bedrijven, handelaren, kennisinstellingen en ontwerpers. Op die manier zal innovatie gestimuleerd worden en zullen cross-overs tussen verschillende sectoren vanzelfsprekend worden.”

Ook de kennisinstellingen in onze provincie zijn enthousiaste partners in het IDE-verhaal. “En terecht,” zegt Rector van de UHasselt Luc De Schepper. “In de wereldwijde concurrentiestrijd geldt voor de Limburgse ondernemingen meer dan ooit dat moet worden ingezet op slimme specialisatie. De Limburgse kennisinstellingen en de onderzoekscentra en –groepen spelen hierin een cruciale rol vooral wat betreft onderzoeksprojecten. De kennispartners in IDE zijn zo een belangrijke innovatiemotor voor de Limburgse economie. De kennisinstellingen Khlim, PXL en UHasselt werken dit moment al op een zeer unieke manier samen.

Ben Lambrechts, directeur van de PXL legt uit: “Zoals IDE nu een samenwerking is tussen verschillende partijen wordt er ook op onderwijsvlak samengewerkt. We hebben nood om de krachten te bundelen en dat hebben we ook gedaan bij het onderwijs met het oprichten van de MADfaculty. Door dat MADfaculty mee partner is binnen IDE kunnen we alumni en onderzoekers in lopende bedrijfsprocessen van IDE betrekken en ze zo de nodige competenties aanleren waar ze later nog veel beroep op kunnen doen.” Maar niet alleen de onderwijsinstellingenwerken nauw samen. Ook tussen de bedrijven en hogescholen wordt er op dit moment al actief samengewerkt. “Denk maar aan het traject Dementielab dat reeds met de steun van IDE is gestart,” aldus Willy Indeherberge, directeur van de Khlim. “Het Dementielab is een samenwerking tussen OCMW Genk, Khlim, IDE, de Pom Limburg, een gebruikers commissie, twee woonzorgcentra en de psychiatrische kliniek. Deze samenwerking is uniek. Het Dementielab heeft als doel mensen met dementie langer thuis te laten wonen door hen laag technologische oplossingen aan te bieden die het dagelijks leven aangenaam maken.

IDE: SCHAKEL TUSSEN HET BEDRIJF EN DE EXPERTS

Vandaag hebben de partners IDE officieel gelanceerd. Bedrijven en organisaties, die ondersteuning willen voor het uittekenen van realiseren van hun innovatietrajecten kunnen vanaf nu terecht bij IDE, dat zijn vaste uitvalsbasis op C-Mine Crib heeft. De businessdeveloppers zullen echter ook decentraal werken zodat de voeling met de sector maximaal wordt gehouden. IDE focust op co-creatie tussen de bedrijven, designers en onderzoekers. Dit moet leiden tot innovatieve designtrajecten met marktpotentieel. Tijdens het lanceerevent zijn alvast inspirerende voorbeelden getoond.

“In al zijn trajecten vormt IDE de schakel tussen het bedrijf en de experts. IDE kan door een breed netwerk en expertise, de juiste experts inzetten tijdens IDE trajecten. Op deze manier zal de output maximaal zijn. De IDE coördinatoren gaan actief op zoek naar bijkomende middelen en opportuniteiten die kunnen bijdragen tot het behalen van het beoogde resultaat. Indien nodig verwijst IDE de bedrijven door naar reeds bestaande initiatieven of partners.” aldus IDE -coördinator Katja Craeghs.

Praktische info en foto’s:

Info IDE

Katja Craeghs – coordinator IDE

info@i-d-e.be

0476/265223